Dordtselaan 74A 3073 GE Rotterdam
0633448800
solaimex@live.nl

Sony Xperia reparatie

Gsmmaashaven

Werkt je Sony Xperia toestel of tablet niet meer naar behoren en wil je dat zo snel mogelijk oplossen? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Met meer dan 20 jaar ervaring bieden wij reparaties met hoge kwaliteitsnormen, met AAA of originele onderdelen. Op de uitgevoerde reparaties zit standaard 3 maanden garantie
Sony Xperia reparatie Rotterdam zuid Maashaven.

Is your Sony Xperia device or tablet no longer working properly and do you want to resolve that as quickly as possible? Then you have come to the right place. With more than 20 years of experience, we offer repairs with high quality standards, with AAA or original parts. The repairs carried out come with a standard 3-month warranty
 Sony Xperia repair. Rotterdam South Maashaven

sony xperia reparatie

LET OP! Waar een ‘x’ staat, kunt u contact met ons opnemen voor de prijs!

TypeScherm/screen
(Display)
Batterij/BatterySpeaker
Microfoon/
Microphone
Oplaad/Charging
Xperia Z€ 56,-xxx
Xperia Z Ultra€ 66,-xxx
Xperia Z1€ 56,-xxx
Xperia Z1 Compact€ 60,-xxx
Xperia Z2€ 65,-xxx
Xperia Z3€ 65,-xxx
Xperia Z3 Compact€ 65,-xxx
Xperia Z4€ 65,-xxx
Xperia Z5 Premium€ 70,-xxx
Xperia Z5 Compact€ 65,-xxx
Xperia Z5€ 70,-xxx
Xperia X€ 70,-xxx
Xperia X Compact€ 70,-xxx
Xperia X Ultra€ 120,-xxx
Xperia X Performance€ 70,-xxx
Xperia XZ1€ 80,-xxx
Xperia XZ1 Compact€ 100,-xxx
Xperia XZS€ 75,-xxx
Xperia XZ Premium€ 85,-xxx
Xperia XZ€ 80,-xxx
Xperia XA€ 65,-xxx
Xperia XA Ultra C6€ 70,-xxx
Xperia XA1€ 65,-xxx
Xperia XA1 Ultra € 80,-xxx
Xperia XA1 Plus€ 80,-xxx
Xperia XA2€ 75,-xxx
Xperia XA2 Ultra€ 80,-xxx
Xperia XZ2€ 170,-xxx
Xperia XZ2 Compact€ 80,-xxx

1. Scherm (Display) reparatie:

Is het scherm van uw sony xperia Gebroken, gebarsten of werkt de touchscreen niet meer goed? Dan dient de LCD Scherm vervangen te worden. Wij hebben zowel AAA kwaliteit schermen als OEM Refurbished/origineel.

Wat is het verschil?

AAA
AAA schermen zijn schermen die door een secundaire bedrijf zijn geproduceerd. Bij deze kwaliteit schermen is het meestal het geval dat de helderheid iets lager is, en de kleuren iets minder scherp. Ook zijn deze kwaliteit schermen iets kwetsbaarder als originele schermen. Verder zit op de AAA kwaliteit ook 3 maanden garantie.

OEM
OEM is niet te onderscheiden van uw originele scherm. Dit kunnen Pulled schermen zijn (schermen die uit toestellen zijn gehaald) of refurbished origineel, deze zijn dan gerecycled met originele componenten. Op OEM kwaliteit zit 3 maanden garantie.

2. Batterij reparatie:

Gaat de batterij van uw toestel snel leeg? Wordt de batterij warm of is de batterij dik geworden? Dan is uw batterij toe aan vervanging.

3. Speaker/Microfoon reparatie:

Een toestel heeft meestal 2 verschillende speakers.
de oor speaker deze gebruikt u wanneer u aan het bellen belt.
En een ringer speaker, deze wordt gebruikt bij de wat luidere geluiden zoals de beltoon of het afspelen van muziek. Een telefoon heeft ook meerdere microfoons, horen mensen u niet goed of wordt het geluid niet opgenomen bij het opnemen van een filmpje? Dan is de microfoon van uw toestel aan vervanging toe.

4. Oplaadprobleem (USB Connector) reparatie:

Is de oplaadgedeelte van uw toestel kapot of vervuild? Laadt het toestel niet meer (goed) op of niet volledig? Dan dient de USB poort vervangen te worden

Overige problemen?

Staat het model van uw toestel er niet bij? Of staat het probleem/klacht er niet bij?Neem dan gerust contact met ons op 06334478800 ( ook WhatsApp)

Moederbord reparaties:

Het moederbord is het belangrijkste gedeelte van uw toestel. De moederbord zorgt ervoor dat alle componenten met elkaar kunnen communiceren, dit is simpelweg het brein van het toestel. Heeft u problemen met het moederbord van je toestel? Wij voeren vakkundig professionele moederbord reparaties uit. Dit zijn reparaties waarbij gesoldeerd moet worden en een microscoop wordt gebruikt. Op onze moederbord reparaties zit standaard 3 maanden garantie. Veelvoorkomende problemen op het moederbord zijn:

Back light reparatie. Gaat het toestel nog aan maar zie je (bijna) geen beeld meer. Dan is het vaak het geval dat de back light module is beschadigd.

Audio Chip reparatie. Heb je geen geluid en ligt het niet aan de de ringer of speaker. Dan is het vaak het geval dat de audio chip is beschadig. De oorzaak hiervan is meestal val of waterschade.

U2 chip reparatie. Laadt het toestel niet meer op, laadt het toestel langzaam op (slow charging) gaat de batterij snel leeg ook na het vervangen van de accu, herkent het toestel niet alle opladers? Dan ligt het waarschijnlijk aan de U2 chip.

FPC connectoren. Dit zijn connectoren waar de scherm op aangesloten dient te worden.

Kortsluiting. De oorzaak van een kortsluiting kan val of waterschade zijn.


Heeft u een van deze problemen of een moederbord reparatie die hierboven niet bij staat dan kunt u gerust contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0633448800 (ook whatsapp). Uiteraard kunt u ook bij ons langs zonder afspraak.

No cure no pay
No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling. kan uw toestel niet gemaakt worden dan dan zitten hier geen kosten aan verbonden.

English translated

1.    Screen (Display) Repair:
 
 Is the screen of your Sony Broken, cracked or is the touchscreen no longer working properly? Then the LCD screen needs to be replaced. We have both AAA quality screens and OEM Refurbished / original.
 
 What is the difference?
 
 AAA
 AAA screens are screens produced by a secondary company. With these quality screens it is usually the case that the brightness is slightly lower, and the colors a little less sharp. These quality screens are also slightly more vulnerable than original screens. Furthermore, the AAA quality also has a 3 month warranty.
 
 OEM
 OEM is indistinguishable from your original screen. This can be Pulled screens (screens taken from devices) or refurbished original, these are then recycled with original components. OEM quality comes with a 3-month warranty.

2.    Battery Repair:
 
 Is the battery of your device drained quickly? Does the battery get warm or has the battery become thick? Then your battery needs to be replaced.

3.    Speaker / Microphone repair:
 
 A device usually has 2 different speakers.
 the ear speaker, which you use when calling.
 And a ringer speaker, this is used for the somewhat louder sounds such as the ring tone or playing music. A telephone also has several microphones, do people not hear you well or the sound is not recorded when recording a video? Then the microphone of your device needs to be replaced.

4.    Charging problem (USB Connector) repair:
 
 Is the charging part of your device broken or contaminated? Does the device no longer charge (properly) or not fully? Then the USB port must be replaced

Other issues?
 
 Is the model of your device not listed? Or is the problem / complaint not listed? Please contact us on 06334478800 (also WhatsApp).

5. Moederbord reparaties:

Back light repair. Does the device still turn on but you see (almost) no image anymore. Then it is often the case that the back light module is damaged.

Audio Chip repair. Do you have no sound and it is not the Ringer or speaker. Then it is often the case that the audio chip is damaged. The cause of this is usually fall or water damage.

U2 chip reparatie. Does the device no longer charge, does the device charge slowly (slow charging), the battery drains quickly even after replacing the battery, does the device not recognize all chargers? Then it’s probably the U2 chip.

FPC connectoren. These are connectors to which the screen must be connected.

Short circuit. The cause of a short circuit can be fall or water damage.

If you have one of these problems or a motherboard repair that is not listed above, please feel free to contact us at the telephone number 0633448800 (also WhatsApp). Of course you can also visit us without an appointment.

No Cure No Pay