Dordtselaan 74-A, 3073 GE Rotterdam
+31 633448800
solaimex@live.nl

Apple reparatie

Werkt je Apple toestel of tablet niet meer naar behoren en wil je dat zo snel mogelijk oplossen? Dan ben je bij ons op het juiste adres voor de Apple reparatie. Met meer dan 20 jaar ervaring bieden wij reparaties met hoge kwaliteitsnormen, met AAA of originele onderdelen. Op de uitgevoerde reparaties zit standaard 3 maanden garantie.

 Is your Apple device or tablet no longer working properly and do you want to resolve that as quickly as possible? Then you have come to the right place for the Apple repair. With more than 20 years of experience, we offer repairs with high quality standards, with AAA or original parts. The repairs carried out come with a standard 3-month warranty.

apple reparatie
Iphone
Ipad

1. Scherm (Display) Reparatie:

Is het scherm van uw iPhone Gebroken, gebarsten of werkt de touchscreen niet meer goed? Dan dient de LCD Scherm vervangen te worden. Wij hebben zowel AAA kwaliteit schermen als OEM Refurbished/origineel.
Wat is het verschil?

AAA
AAA schermen zijn schermen die door een secundaire bedrijf zijn geproduceerd. Bij deze kwaliteit schermen is het meestal het geval dat de helderheid iets lager is, en de kleuren iets minder scherp. Ook zijn deze kwaliteit schermen iets kwetsbaarder als originele schermen. Verder zit op de AAA kwaliteit ook 3 maanden garantie.

OEM
OEM is niet te onderscheiden van uw originele scherm. Dit kunnen Pulled schermen zijn (schermen die uit toestellen zijn gehaald) of refurbished origineel, deze zijn dan gerecycled met originele componenten. Op OEM kwaliteit zit 3 maanden garantie.

2. Batterij Reparatie:

Gaat de batterij van uw toestel snel leeg? Wordt de batterij warm of is de batterij dik geworden? Dan is uw batterij toe aan vervanging . Apple reparatie

Batterij


3. Speaker/Microfoon:

Een toestel heeft meestal 2 verschillende speakers.
de oorspeaker, deze gebruikt u wanneer u aan het bellen belt.
En een ringer speaker, deze wordt gebruikt bij de wat luidere geluiden zoals de beltoon of het afspelen van muziek. Een telefoon heeft ook meerdere microfoons, horen mensen u niet goed of wordt het geluid niet opgenomen bij het opnemen van een filmpje? Dan is de microfoon van uw toestel aan vervanging toe.

Speaker/Microfoon

4. Oplaadprobleem (USB Connector):

Is de oplaadgedeelte van uw toestel kapot of vervuild? Laadt het toestel niet meer(goed) op of niet volledig? Dan dient de USB poort vervangen te worden

USB Poort

Overige problemen?

Staat het model van uw toestel er niet bij? Of staat het probleem/klacht er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op 06334478800 ( ook Whatsapp).

5. Moederbord reparatie:

Het moederbord is het belangrijkste gedeelte van uw toestel. De moederbord zorgt ervoor dat alle componenten met elkaar kunnen communiceren, dit is simpelweg het brein van het toestel. Heeft u problemen met het moederbord van je toestel? Wij voeren vakkundig professionele moederbord reparaties uit. Dit zijn reparaties waarbij gesoldeerd moet worden en een microscoop wordt gebruikt. Op onze moederbord reparaties zit standaard 3 maanden garantie. Veelvoorkomende problemen op het moederbord zijn:

Back light repair. Does the device still turn on but you see (almost) no image anymore. Then it is often the case that the back light module is damaged.

Audio Chip repair. Do you have no sound and it is not the Ringer or speaker. Then it is often the case that the audio chip is damaged. The cause of this is usually fall or water damage.

U2 chip reparatie. Does the device no longer charge, does the device charge slowly (slow charging), the battery drains quickly even after replacing the battery, does the device not recognize all chargers? Then it’s probably the U2 chip.

FPC connectoren. These are connectors to which the screen must be connected.

Short circuit. The cause of a short circuit can be fall or water damage.

Heeft u een van deze problemen of een moederbord reparatie die hierboven niet bij staat dan kunt u gerust contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0633448800 (ook Whatsapp). Uiteraard kunt u ook bij ons langs zonder afspraak.

No cure no pay
 No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling. kan uw toestel niet gemaakt worden dan dan zitten hier geen kosten aan verbonden. 

English translated

Screen (Display)

1. Screen (Display) Repair:
 
 Is the screen of your iPhone broken, cracked or is the touchscreen no longer working properly? Then the LCD screen needs to be replaced. We have both AAA quality screens and OEM Refurbished / original.
 What is the difference?
 
AAA:
 AAA screens are screens produced by a secondary company. With these quality screens it is usually the case that the brightness is slightly lower, and the colors a little less sharp. These quality screens are also slightly more vulnerable than original screens. Furthermore, the AAA quality also has a 3 month warranty.
 
OEM:
 OEM is indistinguishable from your original screen. This can be Pulled screens (screens taken from devices) or refurbished original, these are then recycled with original components. OEM quality comes with a 3-month warranty.

2. Battery Repair:
 
 Is the battery of your device drained quickly? Does the battery get warm or has the battery become thick? Then your battery needs to be replaced. Apple repair

Battery

3. Speaker / Microphone:
 
 A device usually has 2 different speakers.
 the ear speaker, which you use when calling.
 And a ringer speaker, this is used with the louder sounds such as the ring tone or playing music. A telephone also has several microphones, do people not hear you well or the sound is not recorded when recording a video? Then the microphone of your device needs to be replaced.

Speaker/Microfoon

4. Charging problem (USB Connector):
 
 Is the charging part of your device broken or contaminated? Is the device no longer charging (properly) or not fully charged? Then the usb port must be replaced

USB Poort

5. Motherboard Repair:

The motherboard is the most important part of your device. The motherboard ensures that all components can communicate with each other, this is simply the brain of the device. Do you have problems with the motherboard of your device? We professionally carry out professional motherboard repairs. These are repairs that require soldering and a microscope is used. Our motherboard repairs come with a 3-month warranty as standard. Common problems on the motherboard are:

Back light repair. Does the device still turn on but you see (almost) no image anymore. Then it is often the case that the back light module is damaged.

Audio Chip repair. Do you have no sound and it is not the Ringer or speaker. Then it is often the case that the audio chip is damaged. The cause of this is usually fall or water damage.

U2 chip reparatie. Does the device no longer charge, does the device charge slowly (slow charging), the battery drains quickly even after replacing the battery, does the device not recognize all chargers? Then it’s probably the U2 chip.

FPC connectoren. These are connectors to which the screen must be connected.

Short circuit. The cause of a short circuit can be fall or water damage.

If you have one of these problems or a motherboard repair that is not listed above, please feel free to contact us at the telephone number 0633448800 (also Whatsapp). Of course you can also visit us without an appointment.

No Cure No Pay